Vārdadienas svin: Jurģis, Juris, Georgs
*
*
sakums vestule meklet lapas karte *
 
*  P A R   S K O L U
* 1919. gadā sāka darboties pirmā valsts skola Talsos – Talsu pilsētas pamatskola, kurā ieguva sešu klašu izglītību. Skola atradās Skolas, tagad Justīna Grota, ielā (Talsu Kristīgâs vidusskolas telpās)...  Lasīt vairāk*
*
*  S K O L Ē N I
* Mūsu skolā mācās daudz dzīvespriecîgu skolēnu. Tie ir gan mazie pirmklasnieki, kuri starpbrīžos skraida pa skolas gaiteņiem, gan pusaudzes meitenes, kuras kaitina puišus, gan vecāko klašu skolēni, kuri cenšas mazos... Lasīt vairāk*
*
*  S K O L O T Ā J I
* Cilvēki, kuri skolu mums tiešām padara par otrajām mājām. Cilvēki, kuri rūpējas, lai mums katram dzîvē būtu mērķi un, lai mēs censtos tos piepildīt. Cilvēki, kuri palīdz mums saprast ko no dzîves vēlamies. Cilvēki ar apbrînojamu pacietîbu un neizsmeļamu enerģiju...  Lasīt vairāk*
Karjeras izglitiba
EKO nometne
Gudrinieku skola
E-klase veckiem
Stundu saraksts
*  JAUNĀKĀS GALERIJAS

Kokskaidu granulu ražotnē 10. 04 2018.

Gudrinieku skola 24.03.2018.


*  SKOLĒNU JAUNRADE

No flash player!

It looks like you don't have flash player installed. Click here to go to Macromedia download page.*  TALSUPAMATSKOLA @ TWITTER
 
*A K T U Ā L Ā    I N F O R M Ā C I J A

                  
                 SKOLAS DALĪBA STARPTAUTISKAJĀ KA2 PROJEKTĀ
Projekta koordinatore Talsu pamatskolā: Lolita Lipska-Meijere (T. +371 29175472)

                    “Erasmus+” KA2 Projekta Nr 2016-PL01-KA219-026189_5
                                       Finansējums: 20 695 eiro

 Eiropas Savienību fondu darbības programmas " Izaugsme un nodarbinatība" 8.3.5.  specifiskā atbalsta mērķa
" Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs"  projekts Nr. 8.3.5.0/I/001
" Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" 


 
 
 
Dalība Eiropas Sociālā fonda projektā Nr.8.3.4.0./16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”
 
Talsu novada pašvaldība, Talsu novada izglītības pārvalde 2017. gada 4.decembrī noslēdzot sadarbības līgumu, ir iesaistījusies Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” īstenošanā.
 Skolas realizētā mūzikas programma ir aktīvākā intelekta veicinātāja - 
Mūzika attīsta visus intelekta veidus

Par mums vari uzzināt arī Facebook. Spied uz koda zemāk

EDURIO aptaujas:

vecāki
skolēni
skolēni par skolu
skolotāji
skolotāji vide.

Talsu pamatskolas pašvērtējums, 2017.

QR Code

Individuālie mācību līdzekļi (iegādājas skolēns)

Skolēnu autobusu kursēšanas laiki un maršruti

Darba plāns aprīlim
 
      Skolēnu pašpārvaldes vietne* J A U N U M I

20 Apr 2018
Lepojamies!
Lepojamies ar mūsu skolēnu dziedājumu koru skatē! Paldies par ieguldīto darbu diriģentei Dinai Bičulei, koncertmeistarei Gunitai pauliņai, Miķelim Katlapam, Lūkasam Kļaviņam un skolēnu vecākiem par atbalstu!


19 Apr 2018
Pavārmākslas meistarkase"Kam darbs, tam maize"
 


18. aprīlī Talsu pamatskolā notika pavārmākslas meistarklase "Kam darbs, tam maize" 8.-9. kl. skolēniem. Pasākums notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

"Plānošana, ēdienkartes sastādīšana, ēdiena gatavošana, procesa pārraudzīšana ir pavāra ikdiena. Šajā profesijā strādājot ir svarīgs ātrums, kvalitāte, precizitāte un radošums", tā par savu profesiju skolēniem stāstīja pavārs A. Varņeckis. Pasākuma laikā skolēnus informēja par profesionālās izglītības iespējām Latvijā un pavāra prakses iespējām ārzemēs. Rosināja skolēnus darboties arī prakstiski. 
Meistarklasē skolēni gatavoja pirkstiņuzkodas un desertu. 
Pagatavoto maltīti vērtēja paši- degustējot.

                                                    Pedagogs karjeras konsultants Inguan Fricberga 
19 Apr 2018
Lepojamies!
Priecājamies par mūsu skolniekiem un pedagogiem! Paldies Jums!
16 Apr 2018
8. klases komanda prāta un erudīcijas sporta spēlēs “Muskulītis”.
8. klases komanda šodien piedalījās Talsu Valsts ģimnāzijas rīkotajās prāta un erudīcijas sporta spēlēs “Muskulītis”.16 Apr 2018
Lepojamies!
Lepojamies! Paldies dejotājiem un viņu vecākiem par atbalstu.10 Apr 2018
Labākie skatuves runas konkursā!
Labākie skatuves runas konkursā!  Lepojamies!

Paldies skolotājai Vairai Kamarai!
06 Apr 2018
Lepojamies!
 Prieks par devīto klašu zēnu veikumu- pašgatavoto tabureti.  Paldies skolotājam Edgaram Mihņēvičam. 


06 Apr 2018
Projekts "Atbalsts izglītojamo kompetenču attīstībai".
Talsu pamatskolas 7., 9.a, 9.b skolēni Latvijas Dabas muzejā iegūst jaunas zināšanas par dabu projekta Atbalsts izglītojamo kompetenču attīstībai ietvaros.