Vārdadienas svin: Daina, Dainis, Dainida
*
*
sakums vestule meklet lapas karte *
 
*  P A R   S K O L U
* 1919. gadā sāka darboties pirmā valsts skola Talsos – Talsu pilsētas pamatskola, kurā ieguva sešu klašu izglītību. Skola atradās Skolas, tagad Justīna Grota, ielā (Talsu Kristīgâs vidusskolas telpās)...  Lasīt vairāk*
*
*  S K O L Ē N I
* Mūsu skolā mācās daudz dzīvespriecîgu skolēnu. Tie ir gan mazie pirmklasnieki, kuri starpbrīžos skraida pa skolas gaiteņiem, gan pusaudzes meitenes, kuras kaitina puišus, gan vecāko klašu skolēni, kuri cenšas mazos... Lasīt vairāk*
*
*  S K O L O T Ā J I
* Cilvēki, kuri skolu mums tiešām padara par otrajām mājām. Cilvēki, kuri rūpējas, lai mums katram dzîvē būtu mērķi un, lai mēs censtos tos piepildīt. Cilvēki, kuri palīdz mums saprast ko no dzîves vēlamies. Cilvēki ar apbrînojamu pacietîbu un neizsmeļamu enerģiju...  Lasīt vairāk*
Karjeras izglitiba
EKO nometne
Gudrinieku skola
E-klase veckiem
Stundu saraksts
*  JAUNĀKĀS GALERIJAS

Zinību diena 03.09.2018.*  TALSUPAMATSKOLA @ TWITTER
 
* A T B A L S T A    P E R S O N Ā L S

Sociālais pedagogs Linda Šēniņa

Sociālā pedagoga darba laiks:

 

Pirmdiena  9:00-17:00

Otrdiena 13:00 - 17:00 

Trešdiena 9:00-17:00

Ceturtdiena 9:00 - 12:00 

Mob. 27402591 Linda Šēniņa

 

Palīdz bērniem, vecākiem un skolotājiem risināt problēmas,kas rada traucējumus izglītības ieguves procesā un savstarpējās attiecībās.

Speciālists ar akadēmisko izglītību un sociālā pedagoga profesionālo kvalifikāciju

Sociālais pedagogs sadarbojas ar

skolas administrāciju;

·           klašu audzinātājiem;

·          mācību priekšmetu skolotājiem;

·          izglītības psihologu;

·          medicīnas personālu;

·          logopēdu;

·          nepieciešamības gadījumā ar citiem speciālistiem skolā vai ārpus tās.

Kādos gadījumos var palīdzēt sociālais pedagogs?

Klases audzinātājam, ja:

·          skolēns bieži kavē skolu neattaisnotu iemeslu dēļ

·          skolēnam strauji pazeminās sekmes mācībās;

·          pēkšņi mainījusies skolēna uzvedība;

·          skolēns ir uzticējis kādu problēmu, kuru nevar vai nedrīkst risināt vienpersoniski, un ir nepieciešama konsultācija;

·          skolēns nonācis sociālās aprūpes vai citā institūcijā;

·          skolēns saņem nepietiekamu vecāku aprūpi;

·          skolēns stāsta, ka mājās jūtas slikti un nedroši u.c

Skolēnam, ja:

·          nomāc kāda problēma, kuru viņš nevar atrisināt;

·          ir problēmas mājās;

·          skolā viņš jūtas vientuļš vai atstumts, nav draugu;

·          ir mācīšanās grūtības;

·          ir konflikts ar skolasbiedriem, skolotājiem vai vecākiem;

·          ir atkarības problēmas u.c.

Vecākiem, ja:

·          radušās grūtības bērna audzināšanā;

·          bērns bieži klaiņo un nenāk mājās;

·          bērna uzvedībā ir pēkšņi mainījusies;

·          bērnam ir regulāri konflikti ar skolasbiedriem vai skolotājiem;

·          bērns stāsta, ka skolā viņš jūtas slikti;

·          bērnam ir atkaribas problēmas;

 Sociālais pedagogs

·          uzklausa;

·          informē;

·          konsultē;

·          sniedz atbalstu;

·          izvērtē problēmu un palīdz to risināt;

·          novēro;

·          palīdz risināt konfliktsituācijas;

·          ja nepieciešams, apmeklē ģimeni mājās;

·          pēta skolas vidi;

·          sekmē skolēna, vecāku un skolotāju savstarpējās sadarbības iespējas;

·          pēta un izzina skolēna vai klases problēmu cēloņus;

·          palīdz skolēniem veidot dzīves prasmes;

·          koordinē un sadarbojas ar citu institūciju speciālistiem;

·          izstrādā priekšlikumus un organizē profilaktiskus pasākumus, lai novērstu vai ierobežotu dažādu problēmu (piemēram, datoratkaribas, smēķēšanas, vardarbības u.c.) izplatību skolā,

·          visu jautājumu risināšanā ievēro konfidencialitāti