Vārdadienas svin: Astra, Astrīda
*
*
sakums vestule meklet lapas karte *
 
*  P A R   S K O L U
* 1919. gadā sāka darboties pirmā valsts skola Talsos – Talsu pilsētas pamatskola, kurā ieguva sešu klašu izglītību. Skola atradās Skolas, tagad Justīna Grota, ielā (Talsu Kristīgâs vidusskolas telpās)...  Lasīt vairāk*
*
*  S K O L Ē N I
* Mūsu skolā mācās daudz dzīvespriecîgu skolēnu. Tie ir gan mazie pirmklasnieki, kuri starpbrīžos skraida pa skolas gaiteņiem, gan pusaudzes meitenes, kuras kaitina puišus, gan vecāko klašu skolēni, kuri cenšas mazos... Lasīt vairāk*
*
*  S K O L O T Ā J I
* Cilvēki, kuri skolu mums tiešām padara par otrajām mājām. Cilvēki, kuri rūpējas, lai mums katram dzîvē būtu mērķi un, lai mēs censtos tos piepildīt. Cilvēki, kuri palīdz mums saprast ko no dzîves vēlamies. Cilvēki ar apbrînojamu pacietîbu un neizsmeļamu enerģiju...  Lasīt vairāk*
Karjeras izglitiba
EKO nometne
Gudrinieku skola
E-klase veckiem
Stundu saraksts
*  JAUNĀKĀS GALERIJAS

Skolas balvas PŪCE pasniegšana 31.05.2018.

Skolēnu un viņu vecāku godināšanas pasākums 23.05.2018.


*  SKOLĒNU JAUNRADE

No flash player!

It looks like you don't have flash player installed. Click here to go to Macromedia download page.*  TALSUPAMATSKOLA @ TWITTER
 
* J A U N U M I

20 Sep 2007
Ziedu paklājs "Rudens mozaīka"
11. septembris- Dzejas diena. Rudens - dzeja - ziedi ir gadskārtējs pasākums skolā. Arī šogad katra klase veidoja ziedu paklāju "Rudens mozaīka". 13. septemrī pie mums viesojās dzejniece Maija Laukmane un māksliniece Laura Ušča un 2.- 4. klašu skolēnus iepazīstināja ar dzejoļu grāmatiņu "Karūsas ķemmē ūsas". Mākslinieces vadībā, katram skolēnam bija iepēja veidot kopīgu zīmējumu, kā arī uzdot sev interesējošus jautājumus Maijai Laukmanei.

20 Sep 2007
Drošības nedēļa
Ņo 3.-10. septembrim Talsu pamatskolā rīkojām drošības nedēļu. Skolēni tikās ar pašvaldības policijas, bāriņtiesas, probācijas dienesta darbiniekiem. Pirmo klašu skolēni devās ekskursijā pa pilsētu "Esi drošs uz ielas", savukārt 2.-4. klašu skolēni noskatījās filmu "Saku VAU, lai nebūtu AU" un kopā ar policijas darbiniecēm analizēja situācijas uz ielas.
7. klašu skolēni iepazinās ar atkarību centra darbību un kopā ar klašu audzinātājiem pārrunāja alkohola, narkotiku, nikotīna u. c. apreibinošo vielu ietekmi uz pusaudža veselību.

06 Sep 2007
Zinību dienas bildes
Galerijā ievietotas jaunas bildes no Zinību dienas!

16 Apr 2007
Skolēni piedalās pilsētas sakopšanas talkā!
14. aprīlī Talsu pamatskolas skolēni un skolotāji piedalījās pilsētas sakopšanas talkā. Tīrījām Vilkmuižas ezera apkārtni, grābām lapas, vācām vecos zarus un atkritumus. Pēc skolēnu parlamenta ierosinājuma, katrs skolēns ar parakstu apstiprināja savu dalību talkā un apņemšanos nepiegružot pilsētu.

05 Apr 2007
Cienījamie vecāki, vecvecāki!

Cienījamie vecāki, vecvecāki!
Talsu pamatskolas vadība, skolotāju kolektīvs, skolas padome
Jūs aicina apmeklēt vecāku nedēļas pasākumus no 16. līdz 20. aprīlim.

16. aprīlī Izglītojošs ceļojums, (slaidu demonstrējumi) no grāmatas „Notikumi un ainas no Talsu un apkārtnes dzīves” Z. Kalmanis.
pl. 9.00 – 9.40 ( 9.ab)
pl. 9.50 - 10.30 ( 8.ab)
pl. 10.50 – 11.30 (7.ab)
pl. 11.45 – 12.25 (6.ab)
pl. 12.40.– 13.20 (5.ab)

17. aprīlī Sadarbībā ar vecākiem radošā stunda klasēs

18. aprīlī pl. 17.00 tikšanās ar klašu audzinātājiem un priekšmetu skolotājiem
pl. 18.00 paneļdiskusija skolas zālē
*pilsētas domes pārstāvis
*vecāku padomes pārstāvis
*policijas darbinieks
*atkarību centra darbinieks
*skolas vadība
*skolas medmāsa
*sociālais pedagogs
*skolas pavāre

19. aprīlī pl. 9.00 Skolēnu gatavošanās projekta prezentācijai
pl. 13

27 Mar 2007
Iededzam sveci un ....
21. martā Talsu pamatskolā viesojās dzejniece Maija Laukmane. Dzejniece ieklausījās Talsu pamatskolas 8. klasu skolēnu radošo darbu lasījumos. Skolēnu radošo darbu tēma "Lūgums svecei". Tie tapuši dzejā un esejās. Radošie darbi ir apkopoti un brošēti. Krājuma nosaukums "Iededzam sveci un....." . Šajā lūgumā izskan skolēnu sāpes un vēlmes. Krājumu ilustrējusi 8.a klases skolniece Līva Jumeja. Dzejniece Maija Laukmane sarunā ar jauniešiem stāstīja, kas ir dzeja, kā tā rodas un vēlēja tiem nezaudēt ticību saviem spēkiem.

27 Mar 2007
Vides pulciņa aktivitātes
No šā gada sākuma Talsu pamatskolā skolotājas Sanitas Lejas vadībā darbu uzsāka vides izglītības pulciņš, kurš vairākkārt rīkojis dažādus konkursus un akcijas savā skolā. Piemēram, "Pet pudeļu vākšana ", veidoja izstādi par "Globālo sasilšanu", kā arī veica aptauju iedzīvotāju vidū par rīcību ar saimniecībā neizmantojamo elektrotehniku.
Arī 22. martā vides pulciņš rīkoja talku ap Vilkmuižas ezeru, kura noritēja kā eksperiments, ar mērķi noskaidrot- cik daudz atkritumu atrodami skolas teritorijas tuvumā.
Pulciņa dalībniekiem aktīvi rosoties ap ezeru, tika savākts liels daudzums dažādu atkritumu, kuri talkas beigās tika šķiroti un nosvērti. Kopējais atkritumu svars bija 28 kilogrami. Tālāk, šie atkritumi tika sadalīti trijās grupās: Pet - 4,5kg, stikli - 20, 5 kg, papīrs - 3kg. No tā varam secināt, ka daudz cilvēku nedomā par savu rīcību, neatbild par sekām - rīkojas vienaldzīgi. Aicinām visus - SAUDZĒSIM DABU!
/Ketrina Koloda 8.a kl. vid

20 Mar 2007
Pirmskolas izglītības iestāžu „Pīlādzīša” un „Kastanīša ” bērnu ciemošanās
7. martā Talsu pamatskolā ciemojās pirmskolas izglītības iestāžu „Pīlādzīša” un „Kastanīša ” bērni. Uz atklāto stundu jaunos pirmklasniekus aicināja skolotāja Sarta Saļkovska. Tā kā 2007. gads ir cūkas gads, tad mazie ciemiņi kopā ar lielajiem palīgiem 4. b klases skolēniem gatavoja cūciņas no PET pudelēm, aplikācijas papīriem un līmes . Mācību stunda bija ļoti interesanta un pagāja ātri. Jaunos draugus – cūciņas , bērni varēja ņemt līdzi uz bērnudārzu. Pēc padarītā darba bija maza ekskursija pa skolu, un zālē, par godu ciemiņiem, notika koncerts, kurā priekšnesumus sniedza Talsu pamatskolas skolēni. Noslēgumā – visi gāja rotaļās. Gan lielie , gan mazie ciemiņi bija priecīgi par pavadīto laiku. Uzsākot mācības pirmajā klasē, skolēni mācīsies pēc „Zīles” grāmatām. Ar mācību grāmatām skolēnus nodrošinās skola , pašiem būs jānopērk pāris darba burtnīcu. Uz kopīgu sapulci gan vecākus, gan pirmklasniekus gaidī