Vārdadienas svin: Daina, Dainis, Dainida
*
*
sakums vestule meklet lapas karte *
 
*  P A R   S K O L U
* 1919. gadā sāka darboties pirmā valsts skola Talsos – Talsu pilsētas pamatskola, kurā ieguva sešu klašu izglītību. Skola atradās Skolas, tagad Justīna Grota, ielā (Talsu Kristīgâs vidusskolas telpās)...  Lasīt vairāk*
*
*  S K O L Ē N I
* Mūsu skolā mācās daudz dzīvespriecîgu skolēnu. Tie ir gan mazie pirmklasnieki, kuri starpbrīžos skraida pa skolas gaiteņiem, gan pusaudzes meitenes, kuras kaitina puišus, gan vecāko klašu skolēni, kuri cenšas mazos... Lasīt vairāk*
*
*  S K O L O T Ā J I
* Cilvēki, kuri skolu mums tiešām padara par otrajām mājām. Cilvēki, kuri rūpējas, lai mums katram dzîvē būtu mērķi un, lai mēs censtos tos piepildīt. Cilvēki, kuri palīdz mums saprast ko no dzîves vēlamies. Cilvēki ar apbrînojamu pacietîbu un neizsmeļamu enerģiju...  Lasīt vairāk*
Karjeras izglitiba
EKO nometne
Gudrinieku skola
E-klase veckiem
Stundu saraksts
*  JAUNĀKĀS GALERIJAS

Zinību diena 03.09.2018.*  TALSUPAMATSKOLA @ TWITTER
 
* V E C Ā K I E M

Skolēnu uzņemšana skolā
Lai izglītojamo pieteiktu izglītības iestādē, viens no vecākiem vai pilngadīgais izglītojamais iesniedz Talsu pamatskolas direktoram  adresētu iesniegumu. Iesniegumu var nosūtīt arī elektroniski, parakstot ar drošu elektronisko parakstu. Iesniegumā norāda:
  • izglītojamā vārdu, uzvārdu un personas kodu;
  • izvēlēto izglītības programmu;
  • ērtāko saziņas veidu ar izglītības iestādi, iekļaujot elektroniskā pasta adresi.

Iesniegumam pievieno vai uzrāda:

  •  iegūto izglītību (ja tāda ir) apliecinošu dokumentu. Ja izglītību apliecinošs dokuments izsniegts citā valstī, pievieno lēmumu par izglītības dokumenta atzīšanu;
  • bērna medicīnisko karti (veidlapa Nr.026/u) vai, ja izglītojamais ir pilngadīgs, izrakstu no stacionārā/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes (veidlapa Nr.027/u);
  • valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu, ja izglītojamo uzņem speciālās izglītības programmā.

Piesakot skolēnu 1.klasē  iegūto izglītību  apliecinošu dokumentu - izziņu par piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligātās sagatavošanas pamatizglītībai programmas apguvi, un pacienta medicīnisko karti var iesniegt arī pēc pieteikšanās mācībām skolā tiklīdz tas iespējams.


MK noteikumi par uzņemšanu skolā
Šeit jūs varat iepazīties ar pilno MK tekstu par skolēnu uzņemšanu skolā un pārcelšanu nākamajā klasē:
MK149_12_09.03.2012.pdf